Plaste renovació professional Veure sencer

Plaste renovació professional

Massilla en pols micronitzat a base de lleugerants i càrregues minerals, destinada per a la renovació de parets amb gotelé plastificat en parets llises. També es pot utilitzar sobre altres suports com a guix, ciment, fusta... És un material higroscòpic, per la qual cosa ha de preservar-se d'ambients humits.

Més detalls

11,65 €

Oferta Oferta!

Massilla en pols micronitzat a base de lleugerants i càrregues minerals, destinada per a la renovació de parets amb gotelé plastificat en parets llises. També es pot utilitzar sobre altres suports com a guix, ciment, fusta... És un material higroscòpic, per la qual cosa ha de preservar-se d'ambients humits.

PREPARACIÓ

PLASTE RENOVACIÓ PROFESSIONAL es barreja amb aigua en un percentatge del 40% en pes (1 quilo de producte + 0.4 litres d'aigua). Per a aconseguir un bon pastat és aconsellable utilitzar una batedora de tipus helicoidal o especial per a massilles, posant l'aigua en primer lloc, i posteriorment, el producte. A continuació pastar. D'aquesta forma s'aconsegueix una pasta dòcil i fàcil de manejar.

Després del pastat és convenient deixar-la en repòs durant 2 o 3 minuts. Per a tot aquest procés de preparació, cal tenir en compte la quantitat de pastat suficient per a dues hores, ja que aquest és el temps d'enduriment del producte.

MANERA D'OCUPACIÓ

Una vegada perfectament pastat el producte, s'estén a plana sobre el suport sense esforç. Si el suport és gotelé plastificat, és convenient anar aplicant la masílla per capes, és a dir, en primer lloc anar cobrint buits i seguidament aplicar una altra capa per a fer desaparèixer completament el gotelé. D'aquesta forma es van cobrint les imperfeccions de la paret, deixant acabats de perfecte anivellat.

Si han quedat imperfeccions, es poden repassar transcorregut un espai de temps de 2 hores des de la seva aplicació. Si queda alguna falta, es pot escatar fàcilment. Al seu assecat s'obté una superfície de gran duresa, blancor i extraordinària adherència.

Butlletí